სსიპ- ქ.ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი

ინფორმაცია საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესახებ
2017 წლის 6 თვე

 N

 

დასახელება

 

დამტკც.

დაზუსტ.

საკასო

ფაქტიური

გეგმა

გეგმა

ხარჯი

ხარჯი

 

ხარჯები სულ

210 000

104 424

104 424

104 424

 

მათ შორის:

 

 

 

 

1

შრომის ანაზღაურება 

 0

  0

86 995

86 995

 

ხელფასი 

 

 

86 995

86 995

 

პრემია 

 

 

0

0

2

საქონელი და მომსახურეობა 

 0

 0

15 929

15 929

 

მ.შ.შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 

 

 

10 484

10 484

 

მივლინებები 

 

 

105

105

 

ოფისის ხარჯი

 

 

5 340

5 340

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 

 

 

0

0

 

კვების ხარჯები 

 

 

0

0

 

სამედიცინი ხარჯები 

 

 

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და 

 

 

0

0

 

პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენა 

 

 

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატ.

 

 

0

0

 

და მოვლა შენახვის ხარჯი 

 

 

 

 

 

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის 

 

 

0

0

 

შეძენის ხარჯები 

 

 

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 

 

 

0

0

 

.. სტიპენდია 

 

 

0

0

3

სოციალური უზრუნველყოფა 

0

0

0

0

4

სხვა ხარჯები მიმდინარე  

0

0

1 500

1 500

5

მ.შ სტიპენდია     

0

0

1 500

 1 500

 6

არაფინანსური აქტივების შეძენა 

 0

0

 0

0

 

 მატერიალური მარაგები 

0

0

0

0

 

 ფასეულობები 

 

 

0

0

 

 არაწარმოებული აქტივები 

 

 

0

0
© 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  info@kutmuscollege.edu.ge