სამუსიკო კოლეჯის იურიდიული ცნობარი

(წესები, ინსტრუქციები, დებულებები)


 

 

 

კანონები და კანონქვემდებარე აქტები 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებები


 

 

ბოლონიის პროცესის ძირითადი დოკუმენტები


 
© 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  info@kutmuscollege.edu.ge