საჯარო სამართლის იურიდიული პირის–ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის მისია

 

დამტკიცებულია სამუსიკო კოლეჯის აკადემიური

საბჭოს 2014 წლის 3 აპრილის სხდომაზე

 


     სსიპ–ქ. ქუთასის სამუსიკო კოლეჯი წარმოადგენს უმაღლეს სამუსიკო საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც დაფუძნდა თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ქუთაისის ფილიალის ბაზაზე. კონსერვატორიის ქუთაისის ფილიალი ფუნქციონირებდა 1970 წლიდან, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ახალგაზრდა მუსიკოს–შემსრულებლებისა და პედაგოგიური კადრების აღზრდის საქმეში.

    

    კოლეჯის მისიას წარმოადგენს

  • უმაღლესი სამუსიკო განათლების სფეროში საბაკალავრო და უმაღლესი პროფესიული პროგრამების განხორციელება და  მათი განხორციელებისთვის  შესაბამისი პირობების შექმნა;
  • სახელმწიფოსა და საზოგადოების მოთხოვნათა შესაბამისი მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, ზნეობრივად სრულყოფილი მუსიკოს–შემასრულებლებისა და პედაგოგიური კადრების მომზადება;
  • მუსიკალური ხელოვნების განვითარება სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების შემოქმედებით–პრაქტიკული მოღვაწეობით; 
  • ნიჭიერი ახალგაზრდების მოზიდვა, მათი შემოქმედებითი  პოტენციალის რეალიზება, შემსრულებლისა და პედაგოგისთვის აუცილებელი უნარ–ჩვევების განვითარება და მათთვის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი მაღალი ხარისხის უმაღლესი სამუსიკო განათლების შეთავაზება;
  • სტუდენტების აღზრდა ქართული და მსოფლიო კულტურის ფასეულობებზე, ორიენტირება ეროვნული ტრადიციების დაცვაზე.
  • სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობის  ხელშეწყობა კონტაქტების გაფართოვებით;
  • რეგიონში კულტურისა და ხელოვნების განვითარებაში მნიშვნელოვანი და საგანმანათლებლო–შემოქმედებითი საქმიანობის  წამყვანი ადგილის დაკავება

     "განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ"  საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე–2 პუნქტის  "ა" ქვეპუნქტის, მე–12 მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 56/2–ე მუხლის მე–3 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, 563 –ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული "საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების" 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტისა და 25–ე მუხლის შესაბამისად, სსიპ ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯს (საიდენტიფიკაციო კოდი 212907513) 5 წლის ვადით მიენიჭოს  უმაღლესი საგანმანათლებოლო დაწესებულების სტატუსი (კოლეჯი) და სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა განისაზღვროს 200-ით ( უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2014 წლის 3 იანვრის გადაწყვეტილება–ოქმი № 1)

    

"განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონის  22–ე მუხლის მე–2 პუნქტის "ა'" ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011  წლის 4 მაისის № 65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  "საგანმანათლებლო დაწესებულებების  საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულების" 28–ე მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის შესაბამისად,  საგანმანათლებლო  პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 8 აპრილის № 75–ე გადაწყვეტილებით, სსიპ–ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის საშემსრულებლო  ხელოვნების  (ფორტეპიანო, საორკესტრო (სიმებიანი, ჩასაბერი სა დასარტყამი) საკრავები, სოლო აკადემიური სიმღერა, აკადემიური გუნდის დირიჟორობა) საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭოს აკრედიტაცია
© 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
 

მისამართი: 4600 ქუთაისი
კ. გამსახურდიას 43ა
ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
E-mail:  info@kutmuscollege.edu.ge