სსიპ–ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის

2016–2017 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის დარეგულირების წესი

 

1. წარიმართოს სსიპ–ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯში 2016–2017 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესი შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:

პირველი (შემოდგომის) სემესტრი

1.1 დაიწყოს 2016–2017 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო პროცესი 2016 წლის 12 სექტემბერს და დამთავრდეს 2016 წლის 25 დეკემბერს.

1.2. განისაზღვროს დავალიანებების დაფარვის ვადა 2016 წლის 5 სექტემბრიდან 2016 წლის 12 სექტემბრამდე.

1.3 განისაზღვროს აკადემიური რეგისტრაციის ვადა 2016 წლის 5 სექტემბრიდან 2016 წლის 12 სექტემბრამდე.

1.4. განისაზღვროს 2016–2017 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის შუასემესტრული (შუალედური)–პირველი შემოწმებების ვადა 2016 წლის 10 ოქტომბრიდან 2016 წლის 16 ოქტომბრამდე.

1.5. განისაზღვროს 2016–2017 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის შუასემესტრული (შუალედური)–მეორე შემოწმებების ვადა 2016 წლის 14 ნოემბრიდან 2016 წლის 21 ნოემბრის ჩათვლით.

1.6. ჩატარდეს 2016 –2017 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის ძჲრითადი საგამოცდო სესია 2016 წლის 26 დეკემბრიდან 2017 წლის 16 იანვრის ჩათვლით.

1.7. ჩატარდეს დამატებითი საგამოცდო სესია 2017 წლის 26 იანვრიდან 2017 წლის 6 თებერვლამდე.

1.8. გამოცხადდეს სემესტრებს შორის არდადეგები 2017 წლის 6 თებერვლიდან 2017 წლის 20 თებერვლამდე.

მეორე (გაზაფხული) სემესტრი

2. განახლდეს 2016–2017 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო პროცესი 2017 წლის 20 თებერვლიდან და დამთავრდეს 2017 წლის 4 ივნისს.

2.1. განისაზღვროს აკადემიური რეგისტრაციის ვადა 2017 წლის 13 თებერვლიდან 2017 წლის 20 თებერვლამდე.

2.2 განისაზღვროს 2016 –2017 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის შუასემესტრული (შუალედური)–პირველი შემოწმებების ვადა 2017 წლის 20 მარტიდან 2017 წლის 27 მარტამდე.

2.3.. განისაზღვროს 2016–2017 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის შუასემესტრული (შუალედური)–მეორე შემოწმებების ვადა 2017 წლის 24 აპრილიდან 2017 წლის 1 მაისამდე.

2.4. ჩატარდეს 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის ძირითადი საგამოცდო სესია 2017 წლის 29 მაისიდან 2017 წლის 18 ივნისამდე.

2.5. ჩატარდეს 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის დამატებითი საგამოცდო სესია 2017 წლის 29 ივნისიდან 2017 წლის 9 ივლისამდე.

2.6. ჩატარდეს 2017 წლის მისაღები გამოცდების ფარგლებში კოლეჯის შემოქმედებითი ტურები 2017 წლის 12 ივნისიდან 2017 წლის 20 ივნისის ჩათვლით

2.7. განხორციელდეს 2017 წლის კურსდამამთავრებელთათვის საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარება და კვალიფიკაციის მინიჭება 2017 წლის 3 ივლისიდან 2017 წლის 12 ივლისის ჩათვლით.

2.8. გამოცხადდეს სემესტერებს შორის საზაფხულო არდადეგები 2017 წლის 10 ივლისიდან 2017 წლის 11 სექტემბრამდე.


3. ჩატარდეს 2016 –2017 სასწავლო წლის ლექციური და ინდივიდუალურ–პრაქტიკული მეცადინეობები ყოველდღე, გარდა კვირა დღისა. განსაკუთრებულ შემთხვევაში დასაშვებია კვირადღეს ინდივიდუალური ან ლექციური მეცადინეობების ჩატარება ფაკულტეტის დეკანთან შეთნხმების საფუძველზე.

4. ინდივიდუალური მეცადინეობები ჩატარდეს დილის 9 საათიდან პროფესორ–მასწავლებლებთან შეთანხმების საფუძველზე და სალექციო საათების გათვალისწინებით, ხოლო სალექციო მეცადინეობები დაიწყოს ძჲრითადად 15 საათიდან, გამონაკლის შემთხვევაში–13 საათიდან.

5. აკადემიური საათი განისაზღვროს 60 წუთით, ხოლო შესვენება მეცადინეობებს შორის –10 წუთით.

6. დაევალოს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს (ტ. ჯავახიშვილს) დაიცვას ამ გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული მოთხოვნები. და უზრუნველყოს კოლეჯის სტუდენტებისთვის მათი ინდივიდუალური გაცნობა.

7. დარეგულირების წესი განთავსდეს კოლეჯში თვალსაჩინო ადგილას და კოლეჯის ვებ-გვერდზე.

8. განახორციელოს მონიტორინგი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარემ.

 

 

             რექტორი: რუსუდან ლორთქიფანიძე

 

 


 • 2014-2015 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის ლექციების ცხრილი • © 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
   

  მისამართი: 4600 ქუთაისი
  კ. გამსახურდიას 43ა
  ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
  E-mail:  info@kutmuscollege.edu.ge