სსიპ–ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის

2019–2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის დარეგულირების წესი

 

 

1.წარიმართოს სსიპ- ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯში 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესი შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:

 

პირველი (შემოდგომის ) სემესტრი

 

1.1. დაიწყოს 2019-2020 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის ) სემესტრის პროცესი 2019 წლის 9 სექტემბერს და დამთავრდეს 2019 წლის 21 დეკემბერს

1.2. განისაზღვროს დავალიანებების დაფარვის ვადა 2019 წლის 2 სექტემბრიდან 2019 წლის 8 სექტემბრამდე

1.3. განისაზღვროს აკადემიური რეგისტრაციის ვადა   2019 წლის  2 სექტემბრიდან 2019 წლის 7 სექტემბრის ჩათვლით.

1.4. განისაზღვროს 2019 – 2020 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის)  სემესტრის შუალედური შემოწმებების ვადა 2019 წლის 28 ოქტომბრიდან 2019 წლის 04 ნოემბრამდე

1.5.ჩატარდეს 2019 – 2020 სასწავლო წლის პირველი ( შემოდგომის ) სემესტრის  ძირითადი საგამოცდო  სესია 2019 წლის 23 დეკემბრიდან  2020 წლის 13  იანვრის ჩათვლით

1.6.ჩატარდეს დამატებითი საგამოცდო სესია 2020 წლის 24 იანვრიდან 2020 წლის  03 თებერვლის ცათვლით.

1.7.  გამოცხადდეს სემესტრებს შორის არდადეგები 2020 წლის  04 თებერვლიდან 2020 წლის 18 თებერვლამდე

 

მეორე (გაზაფხულის) სემესტრი

 

2 .განახლდეს 2019 – 2020 სასწალო წლის  მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო პროცესი  2020 წლის 18 თებერვლიდან და დამთავრდეს 2020 წლის 01 ივნისს

2.1.განისაზღვროს  აკადემიური რეგისტრაციის ვადა 2020 წლის 11 თებერვლიდან 2020 წლის 18 თებერვლამდე

2.2.განისაზღვროს 2019 -2020  სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის  შუალედური შემოწმებების ვადა 2020 წლის  6 აპრილიდან 2020 წლის  16 აპრილის ჩათვლით,

2.3. ჩატარდეს 2019 – 2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის ძირითადი საგამოცდო სესია 2020 წლის 1 ივნისიდან 15 ივნისამდე

2.4. ჩატარდეს 2019 – 2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის დამატებითი საგამოცდო სესია 2019 წლის 25 ივნისიდან 06 ივლისის ჩათვლით.

2.5. ჩატარდეს 2020 წლის მისაღები გამოცდების ფარგლებში კოლეჯის შემოქმედებითი ტურები 2020 წლის 8 ივნისიდან 20 ივნისის ჩათვლით

2.6.განისაზღვროს 2020 წლის კურსდამთავრებულთათვის საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარება და კვალიფიკაციის მინიჭება 2020 წლის 23  ივნისიდან 2020 წლის 5 ივლისამდე.

2.7. გამოცხადდეს სემესტრებს შორის საზაფხულო არდადეგები 2020 წლის 06 ივლისიდან 2020 წლის 7 სექტემბრამდე

 

3. ჩატარდეს 2019 -2020 სასწავლო წლის ლექციური და ინდივიდუალურ- პრაქტიკული   მეცადინეობები ყოველდღე,  გარდა კვირა დღისა. განსაკუთრებულ შემთხვევაში დასაშვებია კვირა დღეს ინდივიდუალური ან ლექციური მეცადინეობების ჩატარება ფაკულტეტის დეკანთან შეთანხმების საფუძველზე

4. ინდივიდუალური მეცადინეობები ჩატარდეს დილის 09 საათიდან პროფესორ-   მასწავლებლებთან შეთანხმების საფუძველზე და სალექციო საათების გათვალისწინებით, ხოლო სალექციო მეცადინეობები დაიწყოს ძირითადად 15 საათიდან, გამონაკლის შემთხვევაში - 13 საათიდან.

5. აკადემიური საათი განისაზღვროს 60 წუთით, ხოლო შესვენება მეცადინეობებს შორის - 10     წუთით.

6. დაევალოს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს (ტ. ჯავახიშვილს) დაიცვას ამ გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული მოთხოვნები და უზრუნველყოს კოლეჯის სტუდენტებისთვის მათი ინდივიდუალური გაცნობა.

7. დარეგულირების წესი განთავსდეს კოლეჯში თვალსაჩინო ადგილას და კოლეჯის ვებ-გვერდზე.

8. განახორციელოს მონიტორინგი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარემ

 

 

             რექტორი: რუსუდან ლორთქიფანიძე

 

 


 • 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი
 • 2019-2020 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის ლექციების ცხრილი • © 2012 სსიპ "ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი"
   

  მისამართი: 4600 ქუთაისი
  კ. გამსახურდიას 43ა
  ტელეფონი: 0 (431) 270 911.
  E-mail:  admin@kutmuscollege.edu.ge